KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÂY HỒ Năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/10/2013 23:05 - Người đăng bài viết: admin

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRUNG TÂM GDTX TÂY HỒ

 

  

 


 

Số:........./KH-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

 

 


 

Tây Hồ, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÂY HỒ

Năm học 2013 - 2014

----------

 

 

 Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 5436/KH-SGD&ĐT ngày 19/6/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về bồi dưỡng hè 2013 và BDTX giáo viên Giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014; Căn cứ Kế hoạch số 8623/KH-SDG&ĐT ngày 27/8/2013 về BDTX giáo viên Mầm  non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công vân số 8951/SGD&ĐT-GDTX ngày 13/9/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn triển khai thực hiện BDTX cho giáo viên GDTX năm học 2013-2014.

Căn cứ  nhu cầu tình hình  thực tế đội ngũ cần được bồi dưỡng của đơn vị. Trung tâm GDTX Tây Hồ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện Chương trình và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Học tập BDTX nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển GDTX trong giai đoạn hiện nay;

1.2. Học tập BDTX nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong Trung tâm;

1.3. Học tập BDTX nhằm bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động trong công tác giáo dục thường xuyên.

2. Yêu cầu:

2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho đội ngũ giáo viên  trong Trung tâm đảm bảo phù hợp với các khối lượng kiến thức (bao gồm kiến thức bắt buộc và kiến thức tự chọn theo các Thông tư số 26; số 30 (31, 32, 33, 36) và phù hợp với điều kiện thực tế công việc cũng như nhu cầu học tập của đội ngũ giáo viên của trung tâm.

2.2. Tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên đảm bảo theo yêu cầu quy định tại Quy chế BDTX theo Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

            II. NỘI DUNG

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Thuận lợi:

- Trung tâm có đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội về bồi dưỡng thường xuyên

- Trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo tự học chương trình bồi dưỡng thường xuyên cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, yên tâm trong công tác; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên.

- Trình độ trên chuẩn có 02 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ và tất cả giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các bộ môn, các khối lớp đều đạt chuẩn về trình độ Đại học; 100% giáo viên có chứng chỉ tin học A.

1.2. Khó khăn:

          - Do đặc thù công việc của từng giáo viên nên việc bố trí, sắp xếp thời gian để thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên cho có chất lượng và hiệu quả theo quy định chung thật không đơn giản.

          - Khả năng tổng hợp kiến thức chương trình tự học bồi dưỡng thường xuyên đối với bản thân từng giáo viên còn gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm lại bận nhiều công việc.

          - Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho giáo viên nghiên cứu học tập và áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nội dung phát triển giáo dục toàn diện của đơn vị, địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tự làm đồ dùng dạy học còn hạn chế.

          - Lần đầu tiên xây dựng kế hoạch và chỉ đạo BDTX cho giáo viên của Trung tâm nên chưa có kinh nghiệm do đó chắc hẳn hiệu quả sẽ còn nhều hạn chế.

2. Nội dung bồi dưỡng:

2.1. Khối kiến thức:

TT

Nội dung

bồi dưỡng

Đối tượng BD

Thời lượng và hình thức học

Thời gian thực hiện

Báo cáo viên

Địa điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nội dung 1:

- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014.

Cán bộ quản lý và  giáo viên của trung tâm

15 tiết bao gồm:

- 5 tiết tự học

Tháng 10/2013

CTCĐ

Xuân La

- 10 tiết học tập trung

Tháng 10/2013

Giám đốc

Xuân La

- Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 05 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cán bộ quản lý và  giáo viên của trung tâm

15 tiết bao gồm:

- 5 tiết tự học

Tháng 10/2013

 CTCĐ

Xuân La

- 10 tiết học tập trung

Tháng 10/2013

Giám đốc

Xuân La

- Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007; thông tư 58/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh

giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;  học sinh theo Chương trình THCS và THPT

 

 

Giáo viên của trung tâm

 

15 tiết bao gồm:

- 5 tiết tự học, tự bồi dưỡng

Tháng 12/2013

 TTr VH

Xuân La

 

- 10 tiết học tập trung

 

Tháng 12/2013

PGĐ

Xuân La

 

2

Nội dung 2:

- Những vấn đề chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội;

 

Giáo viên của trung tâm

10 tiết bao gồm:

- 5 tiết tự học, tự bồi dưỡng

Tháng 11/2013

PGĐ

Xuân La

- 5 tiết học tập trung

Tháng 11/2013

Báo cáo viên quận

Xuân La

- Nhiệm vụ chung của Giáo dục Thủ đô năm học 2013 – 2014;

- Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với Giáo dục thường xuyên;

- Một số văn bản khác liên quan.

Giáo viên của trung tâm

20 tiết bao gồm:

- 5 tiết tự học, tự bồi dưỡng

Tháng 11/2013

 

PGĐ

Xuân La

- 15 tiết học tập trung

Tháng 11/2013

Giám đốc

Xuân La

      Nội dung Bồi dưỡng thường xuyên 1; 2 có thể thay đổi theo các Thông tư, Quyết định, Công văn, văn bản của Bộ và Sở GDĐT Hà Nội.

TT

Nội dung

bồi dưỡng

Đối tượng BD

Thời lượng và hình thức học

Thời gian thực hiện

Báo cáo viên

Địa điểm

 

 

3

Nội dung 3:

- Mục tiêu: Đảm bảo Cán bộ quản lí và giáo viên thường xuyên học tập tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

- Nội dung kiến thức

+ Modul 1(mã GDTX 9): Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX (15 tiết);

Giáo viên của trung tâm

Gồm 15 tiết:

Tự học, tự bồi dưỡng

Năm học 2013 – 2014

Mời PGDTX

Xuân La

+ Modul 2 (mã GDTX 13): Xác định mục tiêu dạy học ( 15 tiết);

 

Giáo viên của trung tâm

Gồm 15 tiết:

Tự học, tự bồi dưỡng

Năm học 2013 – 2014

Mời PGDTX

Xuân La

+ Modul 3 (mã GDTX 14): Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực ( 15 tiết);

Giáo viên của trung tâm

Gồm 15 tiết:

Tự học, tự bồi dưỡng

Năm học 2013 – 2014

Mời PGDTX

Xuân La

+ Modul 4 (mã GDTX 24): Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở Trung tâm GDTX (15 tiết).

Giáo viên CN, BCV Đoàn

Gồm 15 tiết:

Tự học, tự bồi dưỡng

Năm học 2013 – 2014

Mời PGDTX

Xuân La

 

2.2.  Đánh giá và xếp loại kết quả Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

- Kết quả BDTX của giáo viên dựa trên: Kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KXL).

2.3.  Phương thức đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

2.3.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

- Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức Bồi dưỡng thường xuyên  của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

- Lãnh đạo Trung tâm tổ chức đánh giá có lưu: biên bản đánh giá, cho điểm cùng với bản báo cáo của giáo viên.

-  Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên (5,0 điểm).

+ Vận dụng kiến thức Bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.3.2.  Thang điểm đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi môđun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3.3. Điểm trung bình kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

- Điểm trung bình (ĐTB) kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

- ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3 (*).

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo nguyên tắc làm tròn số.

 Ví dụ: Giáo viên Nguyễn Văn A có điểm:

    + Nội dung 1:   7 điểm

    + Nội dung 2:   8 điểm

    + Nội dung 3:   mô đun 1: 6 điểm, mô đun 2: 7 điểm, mô đun 3: 8 điểm, mô đun 4: 8 điểm.

    Theo công thức (*) ta có: điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là: 

       Sau khi làm tròn ta có kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là: 7,4

2.4.  Xếp loại kết quả BDTX

- Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại Bồi dưỡng thường xuyên như sau:

+ Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

+ Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

+ Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của năm học.

- Kết quả đánh giá Bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

2.5. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

- Trung tâm tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên, nộp kết quả tổng hợp cho SGD&ĐT

- SGD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên đạt kết quả từ TB trở lên(không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch)

3. Chỉ tiêu

- Có 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.

- 90% giáo viên hoàn thành kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên và kết quả xếp loại Khá đạt từ 70 - 80%.

- Kết quả cụ thể xếp loại bồi dưỡng thường xuyên:

Năm học 2013 - 2014

Loại

Loại Giỏi

Loại Khá

Loại Trung bình

Số lượng/

Tỷ lệ

SL

%

SL

%

SL

%

6/12

50

5/12

41,7

1/12

8,3

Tổng cộng

6/12

50

5/12

41,7

1/12

8,3

         

4. Biện pháp bồi dưỡng và tổ chức đánh giá kết quả Bồi dưỡng thường xuyên:

          - Giáo viên tự nghiên cứu các tài liệu, ghi chép nội dung được bồi dưỡng thường xuyên

          - Phân công cán bộ, giáo viên cốt cán hoặc mời báo cáo viên hướng dẫn từng mô đun.

            - Trao đổi thảo luận theo tổ, nhóm chuyên môn để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình được bồi dưỡng và thực hiện như các nội dung khó khăn trong quá trình thực hiện thực tế...

          - Tích cực dự giờ, học hỏi bạn bè đồng nghiệp trong trung tâm

          - Thực hành các nội dung học tập, nghiên cứu theo yêu cầu quy định

          - Tổng hợp, viết và thuyết trình báo cáo chuyên đề theo tổ, nhóm chuyên môn.

          - Tham gia thực hiện các bài viết thu hoạch, kiểm tra theo quy định Chương trình, kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với ban Giám đốc Trung tâm

- Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013 - 2014 của trung tâm;

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên;

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên;

- Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợp trình lãnh đạo các cấp phê duyệt theo quy định;

- Báo cáo công tác BDTX theo quy  định về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với giáo viên

- Căn cứ kế hoạch BDTX của Trung tâm giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân, nộp kế hoạch theo đúng thời hạn.

- Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân, hoàn thành chương trình BDTX của cá nhân theo quy định với chất lượng cao.

3. Lịch nộp kế hoạch BDTX của  giáo viên: chậm nhất 19/10/2013, nộp cho đồng chí Trầm Minh Hương - Tổ trưởng tổ Văn hóa.

 

Nơi nhận:    

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội ( để báo cáo); 

- Phòng GDTX                           ( để báo cáo); 

- Ban giám đốc Trung tâm         (để thực hiện);              

- Lưu: VT                                                                            

GIÁM ĐỐC TTChú ý: các đồng chí CB-GV có thể download file word bản kế hoạch và một số văn bản của BGD tại:
/uploads/news/2013_10/kh-bdtx-2013-2014.doc
/uploads/news/2013_10/chi-thi-ve-nhiem-vu-trong-tam.pdf
/uploads/news/2013_10/qd02-2007-bgd.doc
/uploads/news/2013_10/thong-tu-582011tt-bgddt-ve-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-va-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thong-do-bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh.doc.doc
Tác giả bài viết: BGĐ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Sự hình thành và phát triển của TTGDTX Tây Hồ

Sự hình thành và phát triển của TTGDTX Tây Hồ

Thăm dò ý kiến

Theo bạn mỗi trường học có cần có website riêng không?

Rất cần thiết phải có website.

Cần phải có website.

Có cũng được, không có cũng được

Không cần.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 2
  • Khách viếng thăm: 1
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 32
  • Tháng hiện tại: 797
  • Tổng lượt truy cập: 50336